Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Stichting Maggie's
Center Nederland

Dit is de privacyverklaring van Stichting Maggie’s Center Nederland (hierna Maggie’s Center). Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Maggie’s Center de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken?

Maggie’s Center kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken doordat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • contact-/NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer)
 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres
 • uw surfgedrag op de website
 • het besturingssysteem, browsertype en de internetprovider die u gebruikt
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt
 • overige gegevens die aan Maggie’s Center worden verstuurd
 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Maggie’s Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om uw donatie te verwerken en te beheren
 • om u te informeren over nieuwe campagnes
 • voor de inzet en coördinatie van vrijwilligers
 • om onze dienstverlening te optimaliseren en om onze boodschap verder te verspreiden
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op Maggie’s Center rust
 • om interne en externe controle uit te oefenen op onze diensten
 • om uw identiteit na te gaan
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven
 • om de website aan te passen en te verbeteren
 • om met u contact te hebben en te reageren op de door u gestelde vragen of klachten
 

Door het geven van het telefoonnummer en/of emailadres en akkoord te gaan met de privacyverklaring wordt ingestemd met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien van bovenstaande doelen.

Op deze gronden gebruiken wij uw gegevens

Maggie’s Center verwerkt uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan Maggie’s Center uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van een
 • overeenkomst waarbij u partij bent
 • Maggie’s Center heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.
 

Maggie’s Center heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren
 • onze website te laten functioneren en verbeteren
 • de beveiliging te verbeteren.
 

Delen met derden

Maggie’s Center kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Maggie’s Center persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:
websitebouwers
opdrachtnemers/leveranciers, waaronder leveranciers van IT-diensten.

Maggie’s Center maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Beveiliging

Maggie’s Center treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Maggie’s Center zorgt ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt Maggie’s Center doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.

Bewaartermijnen

Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard, omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Uw rechten

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen of door een e-mail te sturen aan Maggie’s Center.

Een medewerker zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren, in principe per e-mail. Als u een verzoek doet, zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen.

Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment vragen aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Maggie’s Center van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die de Maggie’s Center van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Intrekken van toestemming
U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment eenvoudig intrekken door een email te sturen naar Maggie’s Center.

Recht om persoonsgegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die Maggie’s Center van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Maggie’s Center, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Maggie’s Center wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van de Stichting Maggie’s Center Nederland’. Indien Maggie’s Center zich op deze grondslagen baseert, maakt Maggie’s Center een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Maggie’s Center te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

Recht om een klacht in te dienen/juridische procedure te starten
U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Maggie’s Center in algemene zin, zowel bij Maggie’s Center als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken

Maggie’s Center gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Meer informatie over het cookiebeleid vindt u hier.

Vragen/klachten/opmerkingen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Maggie’s Center neemt u dan contact op via ons emailadres of per post op het volgende adres:

Stichting Maggie’s Center Nederland
Postbus 1671
9701 BR Groningen

Wijzigingen en toepasselijk recht

Maggie’s Center heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. We zorgen ervoor dat de meest recente versie altijd op onze website beschikbaar is. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Maggie’s Center en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.