Subnavigatie
Stichting/bestuur

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is omschreven in de statuten. De stichting heeft tot doel:

  • Het creëren en in standhouden van een of meerdere centra in Nederland, waar (ex-)kankerpatiënten al dan niet samen met hun partners, familieleden en vrienden terecht kunnen voor een integraal aanbod van psychosociale hulp en begeleiding, waarbij het eerste centrum in aanvulling op de klinische zorg van het UMCG en andere ziekenhuizen in de noordelijke provincies wordt georganiseerd.
  • Het (doen) organiseren van en het entameren van al die activiteiten die de algehele doelstelling van de stichting ondersteunen.
  • Het verrichten van verder alle handelingen die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het geven van informatie, advies en hulp aan kankerpatiënten en hun familieleden en verzorgers;
  • Het verwerven van gelden en het verstrekken van gelden ter ondersteuning van het algehele doel;
  • Het verwerven van gelden welke aangewend kunnen worden voor kankeronderzoek;
  • Het (doen) organiseren van (informatie)bijeenkomsten;
  • Het aangaan en onderhouden van contacten, het aangaan en onderhouden van vormen van samenwerkingen met andere organisaties- zowel in Nederland als daarbuiten;
  • Al datgene wat in de meest brede zin kan worden geacht te behoren tot de hiervoor genoemde doelstelling, in de meest ruime zin van het woord.
Maggie's Nederland heeft de ANBI status

U kunt belastingvrij doneren

ANBI status
Stichting Maggie’s Centers Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en nalatenschappen zijn vrijgesteld van belastingen.

Doneren

Blijf op de hoogte